Zo voelt het leven als je EB hebt

Verhoogde kinderbijslag

Voor wie?

Kinderen van 0 tot 21 jaar.

Hoe wordt het bedrag bepaald?

Er wordt niet uitsluitend rekening gehouden met de ziekte op zich maar ook met de gevolgen die de ziekte heeft voor het kind en het gezin. De gevolgen van de aandoening van het kind worden geëvalueerd aan de hand van 3 pijlers:

 1. de lichamelijke of geestelijke aandoening van het kind (aan de hand van de Lijst van pediatrische aandoeningen en de officiële Belgische schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit);
 2. de gevolgen van de aandoening op het vlak van de activiteit en participatie van het kind (leervermogen, communicatie, mobiliteit, zelfverzorging);
 3. de gevolgen van de aandoening voor de familiale omgeving van het kind (de opvolging van de behandeling thuis, de verplaatsing voor medisch toezicht en behandeling, de aanpassing van het leefmilieu en leefwijze).

Pijlers 2 en 3 worden bepaald aan de hand van tabellen aangepast aan de leeftijd van het kind.

De gevolgen van de aandoening van het kind worden uitgedrukt in een aantal punten:

 • in de eerste pijler scoort men maximaal 6 punten;
 • in de tweede pijler scoort men maximaal 12 punten;
 • in de derde pijler scoort men maximaal 18 punten.

Er zijn twee instapcriteria:

 • ofwel behaalt men minstens 6 punten in de drie pijlers samen;
 • ofwel behaalt men minstens 4 punten in pijler 1 (dit stemt overeen met een graad van handicap van 66 % puur medisch gezien).

Hoeveel bedraagt de toeslag

De toeslag bedraagt tussen € 80,75 en € 538,36  per maand, naargelang de ernst van de handicap of aandoening en de gevolgen ervan voor het kind zelf en voor het gezin. (Deze bedragen zijn geldig 30.07.2018) 

Minder dan 6 punten in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler €  80,75
6-8 punten in totaal waarvan minder dan 4 voor de eerste pijler € 107,55
6-8 punten in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler € 414,28
9-11 punten int totaal waarvan minder dan 4 voor de eerste pijler € 250,97
9-11 punten in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler € 414,28
12-14 punten in totaal € 390,36
15-17 punten in totaal € 414,28
18-20 punten in totaal € 471,07
+ 20 punten in totaal € 538,36

Hoe aanvragen

Neem contact op met je kinderbijslagfonds. Het fonds stuurt de aanvraag door naar de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Die bezorgt je de nodige formulieren.

Het inlichtingenformulier (inlichtingen verstrekt door de ouders) bestaat uit (A) psychosociale en familiale gegevens en (B) medische gegevens.

De medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid nodigt je kind uit voor een onderzoek. De officiële beslissing wordt opgestuurd naar de ouders en naar het kinderbijslagfonds. Het kinderbijslagfonds voert de beslissing uit en informeert je hierover ook.

De eventuele toeslag wordt maandelijks met de gewone kinderbijslag betaald, vanaf de maand die volgt op de datum vermeld in de beslissing van de medische dienst.

In sommige bijzondere gevallen kan de medische dienst een beslissing nemen louter op basis van de ingevulde formulieren (deels ingevuld door de behandelende arts). De beslissing geldt dan voor een jaar.

Als er voor een kind met een handicap jonger dan 21 in België niemand recht heeft op kinderbijslag, kan er kinderbijslag aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers.

De bijkomende kinderbijslag kan bekomen worden vanaf het ontstaan van de handicap, dus met terugwerkende kracht.

Men kan eventueel een herziening vragen als men vindt dat de situatie niet correct geëvalueerd is, als er nieuwe gegevens zijn of de situatie erger geworden is. Men doet dit best in overleg met een sociale dienst.

In geval van negatieve beslissing kunnen de ouders in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank.

Toeslag op de kinderbijslag voor kinderen met epidermolysis bullosa?

De aandoening EB geeft niet altijd recht op de toeslag. De ervaring leert ons dat kinderen soms wel 66% toegekend krijgen bij de geboorte, in afwachting van een definitieve diagnose en de evolutie van de symptomen. De situatie wordt herzien na 1 jaar, later om de 2 à 3 jaar. Vaak vermindert de toekenning van punten met de leeftijd of wordt ze volledig afgeschaft, zeker bij de mildere vormen van EB Simplex.

Bijkomende fiscale en sociale voordelen

Indien een kind bij de evaluatie in de eerste pijler 4 of 6 punten heeft (4pt = 66%; 6ptn = 80% invaliditeit), opent dit rechten op andere sociale of fiscale voorzieningen.

Tip: indien je kind minstens 66% (= 4pt in pijler 1) toegekend kreeg, kan je best de sociale dienst contacteren die hielp met de aanvraag voor verhoogde kinderbijslag, of de sociale dienst van het ziekenfonds of van de gemeente.

Enkele voorbeelden:

 • Verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds (vroeger WIGH statuut): de FOD voegt hiervoor een attest bij de beslissing.
 • Vermindering van inkomstenbelasting: het kind met 66% wordt gelijkgesteld met 2 kinderen ten laste.
 • Vermindering van onroerende voorheffing
 • Sociale maximumprijs voor gas en elektriciteit.
 • Sociaal telefoontarief: enkel geldig vanaf 18 jaar.
 • Vermindering op kabeldistributie: vanaf 80% invaliditeit kan je vermindering krijgen op de jaarlijkse factuur voor kabeldistributie.
 • Prioritaire toegang tot sociale huisvesting of vermindering van huishuur: contacteer de sociale huisvestingsmaatschappij of de gemeente.
 • Kortingen op het openbaar vervoer:
  • 66% geeft recht op gratis vervoer met De Lijn;
  • 66% geeft recht op kaart verhoogde tegemoetkoming (50% korting op trein);
  • 80% geeft recht op kaart ‘kosteloze begeleider’.
 • Soms is er een premie van gemeente of stad.
 • Soms is er extra steun van het ziekenfonds.
 • Mantelzorgpremie: kan worden aangevraagd voor kinderen met een evaluatie van 18 punten.

Meer info

Website van UZ Leuven - Neonatologie Verhoogde Kinderbijslag

FAMIFED - Federaal agentschap voor kinderbijslag
Op de website van Famifed vind je onder meer de adressen van de provinciale bureaus en van de kinderbijslagfondsen en het aanvraagformulier. Bij publicaties kan je deze folder "Een kind met een handicap of aandoening: een toeslag op de kinderbijslag?" downloaden. 

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 
Directie-generaal Personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel 

http://www.handicap.fgov.be

 

 

Publicaties

Folder "Een huid als vleugels van papier"

Folder "Een huid als vleugels van papier"

Downloaden

Bestellen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief