Zo voelt het leven als je EB hebt

Bijzonder Solidariteitsfonds

Wat is het Bijzonder Solidariteitsfonds?

Het BSF is een bijkomend vangnet naast de ‘gewone’ dekking van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Dit fonds geeft aan patiënten met een zeer ernstige aandoening een financiële tegemoetkoming voor bepaalde medische verstrekkingen, waarvoor geen terugbetaling voorzien is en die bijzonder duur zijn.

Het BSF bestaat sinds 1990 binnen het RIZIV, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.  Het beschikt over een beperkt jaarbudget.

Wat zijn de voorwaarden om een aanvraag in te dienen?

U kunt u een beroep doen op het BSF in een van de volgende gevallen:

 • De indicatie waarvoor uw arts de verstrekking heeft voorgeschreven, is zeldzaam.
 • U lijdt aan een zeldzame aandoening. (Is EB een zeldzame ziekte?
 • U lijdt aan een zeldzame aandoening en u hebt een continue en complexe verzorging nodig
 • U hebt medische hulpmiddelen en/of verstrekkingen nodig die innovatieve medische technieken zijn, met uitzondering van de geneesmiddelen.

Let wel: Het BSF kan soms tijdelijk een financiële tegemoetkoming toekennen voor dure en innovatieve medische verstrekkingen en dit onder bepaalde voorwaarden. Die verstrekkingen met de specifieke vergoedingscriteria komen dan op een speciale lijst terecht. Momenteel staat er geen verstrekking op deze lijst.

 • Uw chronisch zwaar ziek kind heeft een behandeling nodig.
 • U hebt verzorging nodig in het buitenland.

Belangrijk: U kunt geen beroep doen op het BSF als u reeds recht hebt op een financiële tegemoetkoming, bv.:

 • vanuit de Belgische of een buitenlandse verplichte ziekteverzekering
 • voor de kosten inbegrepen in de dagprijs in het geval van hospitalisatie
 • vanuit een andere wetgeving betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten, personen met een handicap, enz.
 • vanuit privé-verzekeringen (hospitalisatieverzekering, aanvullende verzekering, groepsverzekering, enz.)
 • (vanaf 1 oktober 2019): regeling actieve verbandmiddelen

Ga dit na alvorens u een aanvraag indient bij het BSF. U vult hieromtrent trouwens een verklaring op erewoord in bij de aanvraag en u ondertekent die.

Opmerking: U kunt zich niet richten tot het BSF voor tenlasteneming van honorariumsupplementen, zelfs als uw arts u heeft doorverwezen naar een gerenommeerde specialist.

Aan welke criteria moet uw medische verstrekking voldoen?

Om een aanvraag in te dienen bij het BSF moet uw medische verstrekking aan een van de opgesomde voorwaarden voldoen en gelijktijdig beantwoorden aan alle criteria van die voorwaarde.

Voor meer informatie kan u terecht bij uw ziekenfonds en/of uw arts.

 Kort samengevat zijn dit de belangrijkste criteria:

 • De verstrekking is duur.
 • De wetenschappelijke waarde en doeltreffendheid van de verstrekking zijn op een gemotiveerde wijze en in ruime mate erkend door de gezaghebbende medische instanties.
 • De verstrekking is voorgeschreven voor de behandeling van uw vitale functies die bedreigd zijn.
 • Een andere behandeling die voor terugbetaling of voor een andere bron van financiering in aanmerking komt, is voor u onmogelijk.
 • De verstrekking is voorgeschreven door uw geneesheer-specialist, gespecialiseerd in uw betreffende aandoening.

Hoe dient u een aanvraag in?

U dient uw aanvraag voor het BSF in bij de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds met een ter post aangetekende brief of op gelijk welke andere manier die toelaat de datum van indiening met zekerheid vast te stellen.  

Als het om een chronisch ziek kind gaat, dan kan een tussenpersoon (bv. uw ziekenfonds, de sociale dienst van het ziekenhuis waar het kind wordt behandeld, enz.) in uw plaats de aanvraag indienen bij het BSF. Ook in dat geval moet u nog altijd de verklaring op erewoord te tekenen.

Welke documenten moeten meegestuurd worden met de aanvraag?

Documenten voor een verstrekking geleverd in België

Als uw behandeling in België plaatsvindt,  voeg dan de volgende documenten toe:

 • een voorschrift voor de gevraagde verstrekking opgesteld door uw geneesheer-specialist, gespecialiseerd in de behandeling van uw aandoening
 • een recent en uitgebreid medisch verslag opgesteld door uw geneesheer-specialist (behandelingsplan)
 • een verklaring op erewoord dat u geen andere rechten op tussenkomst heeft, met vermelding van het bedrag van de gevraagde tussenkomst en of u de vergoedingen al dan niet zelf zal ontvangen.
 • een factuur op uw naam of een gedetailleerde offerte (als het over een principiële aanvraag gaat), en in sommige gevallen een afleveringsattest van de apotheker en de factuur van de leverancier. Het is belangrijk om de periode te vermelden waarop de factuur betrekking heeft. Voor magistrale bereidingen dient de samenstelling vermeld te worden.
 • wetenschappelijke literatuur die aantoont dat uw aanvraag aan de voorwaarden en criteria van het BSF beantwoordt.

 • Sinds 1/12/2014 dient een aanvraag bij het Bijzonder Solidariteitsfonds vergezeld te zijn van een schriftelijke geïnformeerde toestemming (Art. 25septies, §1, 5° van de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en  artikel 8 van de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiênt). Dit document wordt ondertekend door de rechthebbende of door zijn wettelijk vertegenwoordiger of door zijn vertrouwenspersoon. 

Documenten voor verzorging in het buitenland

Raadpleeg de pagina over verzorging in het buitenland.

Waar kan u de verschillende documenten verkrijgen?

 • Een voorschrift, medisch verslag, wetenschappelijke literatuur, enz. moet u aan uw geneesheer-specialist vragen.
 • Ook de factuur die het ziekenhuis, de apotheker, de bandagist, enz. aan u adresseert, moet u indienen. 
 • Gaat het om een principiële aanvraag? Dan kunt u aan uw geneesheer-specialist of een andere verstrekker (de persoon die de verstrekking zal afleveren, bv. de apotheker, het ziekenhuis, de bandagist, enz.) een offerte vragen voor de verstrekking waarvoor u een financiële tegemoetkoming vraagt aan het BSF.

Geef de documenten aan uw ziekenfonds.

Het ziekenfonds zal u helpen om ze te verzamelen.
Uw ziekenfonds stelt het dossier op om financiële tegemoetkoming van het BSF aan te vragen en het bezorgt u de nodige andere documenten, zoals de verklaring op erewoord, de geïnformeerde toestemming, eventueel een voorafgaande toestemming door de adviserend geneesheer in geval van een behandeling in het buitenland, enz.  

Wie beslist over uw aanvraag en hoe gebeurt de terugbetaling?

Een van de Colleges van het RIZIV, het College van geneesheren-directeurs (samengesteld uit de geneesheren-directeurs van elk ziekenfonds en  geneesheren van het RIZIV) beslist of uw aanvraag wordt aanvaard en stelt ook het bedrag van de tegemoetkoming vast binnen de grenzen van zijn financiële middelen.

Het is uw ziekenfonds die de tegemoetkoming aan u of aan uw verstrekker zal uitbetalen en dit na het indienen van een factuur op uw naam of uw kind. 

Indien u niet akkoord gaat met de beslissing van het College van geneesheren-directeurs kunt u binnen de 3 maanden na de kennisgeving van de beslissing een procedure inleiden bij de arbeidsrechtbank. Uw ziekenfonds geeft u alle nodige inlichtingen om een beroep in te dienen.

Op vraag van de patiënt kan het ziekenfonds voorschotten betalen, op basis van een bestek.

Het is ook mogelijk om te opteren voor de "derde-betalende" regeling, waarbij de patiënt de factuur niet zelf betaalt maar het ziekenfonds dit rechtstreeks regelt met de apotheker of het ziekenhuis. Alle partijen moeten hiermee akkoord zijn. Op de “verklaring van erewoord” wordt de apotheker of het ziekenhuis aangeduid als begunstigde (“Ondergetekende gaat akkoord dat het bedrag van de vergoeding direct wordt overgemaakt aan de zorgverlener”)

Info

Raadpleeg uw ziekenfonds.

Contacteer het RIZIV bij algemene vragen die uw ziekenfonds niet kan beantwoorden. Het RIZIV deelt geen specifieke informatie mee over uw dossier. 

    RIZIV
    Dienst geneeskundige verzorging, afdeling Bijzonder solidariteitsfonds
    Tervurenlaan 211
    1150 Brussel
    02 739 76 70
    

U kan natuurlijk ook terecht bij Debra. Aarzel niet om hulp te vragen en ons op te hoogte te houden van eventuele problemen op het terrein. Contact: info@debra-belgium.org - 04 267 54 86

Publicaties

Schoolfolder "Epidermolysis bullosa op school"

Schoolfolder "Epidermolysis bullosa op school"

Downloaden

Bestellen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief