Zo voelt het leven als je EB hebt

Statuten

 STATUTEN VAN DEBRA BELGIUM VZW - NN 467 270 477
Na statutenwijziging van 3 april 2015 

De oprichtingsstatuten verschenen in het Belgisch Staatsblad op 25 november 1999 (N.15391)

De algemene vergadering van 03 april 2015, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten als volgt te wijzigen (integrale tekst):

I. NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Art.1. De vereniging draagt de naam “Debra Belgium, Vereniging voor epidermolysis bullosapatiënten”, in het Frans: “Debra Belgium, Association d’entraide pour les patients atteints d’épidermolyse bulleuse”. Deze naam wordt steeds voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “vzw”.

De vereniging kan gebruik maken van de afgekorte benamingen: “Debra Belgium” of “Debra”.

Art.2. Maatschappelijke zetel: rue Piralewe 1, 4600 Lanaye (Visé), België

Art.3. Gerechtelijk arrondissement: Luik

Art.4. Doelstellingen: De vereniging heeft als doel om te streven naar een verhoogde levens- en zorgkwaliteit voor patiënten met epidermolysis bullosa.

Om dit doel te realiseren kan de vereniging onder meer volgende activiteiten inrichten:

 • Nastreven van belangenverdediging: ijveren voor eerlijke en toegankelijke sociale zekerheid en  terugbetaling van ziektekosten voor alle EB-patiënten in België
 • Lotgenoten met elkaar in contact brengen
 • Verlenen van correcte informatie voor patiënten, familie en hulpverleners
 • Aanmoedigen van een gespecialiseerde hulpverlening: aanmoedigen van betere opleiding van gespecialiseerde verpleegkundigen & oprichting van multidisciplinaire EB-centra & aandacht voor psychosociale gevolgen van de aandoening 
 • Bevorderen van Wetenschappelijk onderzoek

Deze opsomming is niet beperkend. De vzw mag tevens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht

Art.5. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

II. LEDEN

Art.6.    Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie bedragen.

Art.7. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. Alleen de effectieve leden, die het jaarlijks lidgeld betalen bezitten de volheid van lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht in de Algemene Vergadering. De term lid in deze statuten heeft enkel betrekking op de effectieve leden.

Art.8. De toegetreden leden hebben geen stemrecht en hebben alleen die rechten en verplichtingen hen toebedeeld door de wet en eventueel bepaald in een huishoudelijk reglement.

Art.9. Kandidaturen worden schriftelijk of per e-mail ingediend bij de raad van bestuur, die de aanvaarding op de agenda van de algemene vergadering plaatst. De aanvaarding of niet-aanvaarding van leden gebeurt door de algemene vergadering.

Art.10. Leden zijn lidgeld verschuldigd. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur en bedraagt ten hoogste 50 €.

Art.11. Elk lid is vrij uit te treden door het schriftelijk indienen van zijn ontslag bij de raad van bestuur.

Art.12. Een lid is ontslagnemend indien hij niet meer aan de toetredingsvoorwaarden voldoet. 

Art.13. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken, met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Art.14. Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen.

Art.15. De leden worden in het ledenregister opgenomen.

III. ALEMENE VERGADERING

Bevoegdheden

Art.16. De algemene vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de VZW en is samengesteld uit alle effectieve leden. Ze heeft volgende bevoegdheden:

 • de wijziging van de statuten
 • de benoeming en afzetting van de bestuurders
 • de benoeming en afzetting van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekening
 • de ontbinding van de vereniging
 • de uitsluiting van een effectief lid
 • de omzetting van de VZW in VSO (vennootschap met een sociaal oogmerk)
 • alle gevallen waarin de statuten dit voorzien

Bijeenroeping

Art.17. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen, of wanneer ten minste een vijfde van de leden het vraagt.

Art.18. De Algemene Vergadering moet ten minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting voor het volgend jaar, ten laatste op 30 juni.

Art.19. Alle leden worden ten minste acht kalenderdagen tevoren voor de algemene vergadering uitgenodigd, per schriftelijke brief of e-mail. De oproepingsbrief wordt ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

Dagorde

Art. 20. De agenda wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur en wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. Bijkomende agendapunten kunnen op de agenda worden gezet indien zij werden ondertekend door 1/20 van de leden en aan de voorzitter werden overhandigd ten laatste de dag voor de vergadering, schriftelijk of per e-mail.

Vertegenwoordiging

Art.21. Een lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid. Het aantal volmachten is beperkt tot één volmacht per lid. Het is toegestaan een blanco volmacht af te leveren.

Besluitvorming

Art. 22. Op de algemene vergadering heeft ieder lid een gelijk stemrecht.

Art. 23. In gewone gevallen beslist de algemene vergadering over alle agendapunten met een gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen.

Art. 24. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn/haar vervanger doorslaggevend. 

Art. 25. In geval van statutenwijziging moet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en kan enkel beslist worden met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht of in geval van de beslissing tot ontbinding of omvorming van de vzw naar een VSO, kan zij slechts worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Wordt de aanwezigheidsvereiste niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeen-geroepen, waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Inzagerecht

Art. 26. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat door de leden kan worden ingezien op de zetel van de VZW.

Art. 27.Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het ledenregister raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

Art. 28. Toegetreden leden en belanghebbende derden hebben het recht om inzage van de notulen van de algemene vergadering te vragen. 

IV: RAAD VAN BESTUUR

Bevoegdheden

Art. 29. De raad van bestuur leidt de vereniging en vertegenwoordigt haar bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. Zij is bevoegd alle daden van bestuur te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De bestuurders oefenen deze bevoegdheden collegiaal uit.

Art. 30. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

Samenstelling -  benoeming – ontslag

Art. 31. De raad van bestuur moet uit ten minste drie personen bestaan, die lid zijn van de vereniging. Als evenwel maar drie personen lid zijn van de vereniging, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging.

Art. 32. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar door de algemene vergadering bij gewone meerderheid. Hun mandaat is hernieuwbaar. De wijze van benoeming is bepaald door een huishoudelijk reglement.

Art. 33. De raad kan uit zijn leden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester of enige andere functionaris aanduiden.

Art. 34. Eén of meerdere bestuurders kunnen belast worden met het dagelijks bestuur, alsook met de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat. De leden van het dagelijks bestuur oefenen het mandaat collegiaal uit. Ze moeten lid zijn van de Raad van Bestuur en worden benoemd door de Raad van Bestuur. Hun termijn loopt samen met dat van de Raad van Bestuur. De leden van het dagelijks bestuur zijn herkiesbaar. De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur of door afzetting door de Raad van Bestuur.

Het dagelijks bestuur wordt omschreven als elke handeling of verrichting van gering belang, die tegelijkertijd spoedeisend is zodat niet kan gewacht worden tot de raad van bestuur samenkomt.

Art. 35. De kandidaatstellingen voor het ambt van bestuurder dienen schriftelijk of per e-mail gericht tot de raad van bestuur, ten minst acht dagen voor de algemene vergadering die over de benoemingen moet beslissen. In afwijking op artikel 19 van de statuten, moet de oproeping voor de algemene vergadering die de bestuurders benoemt dan minstens een maand op voorhand gebeuren.

Art. 36 .Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk of via mail bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien.

Art. 37. Bestuurders kunnen te alle tijde afgezet werden door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.

Bijeenroeping -  werking

Art. 38. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Art. 39. De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vereniging dit vereist, op bijeenroeping van de voorzitter of een bestuurder. Zij beslist bij gewone meerderheid van stemmen op voorwaarde dat de meerderheid der bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn/haar afwezigheid wordt hij/zij vervangen door de secretaris, de ondervoorzitter of de oudste bestuurder.

Art. 40. De raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van diegene die hem/haar vervangt, doorslaggevend.

Art. 41. Iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

Art. 42. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Besluiten van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, per briefpost of e-mail.

Art. 43. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de secretaris of de voorzitter. De uittreksels die moeten voorgelegd worden en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris of de voorzitter of een bestuurder.

Art. 44. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die zij nodig oordeelt.

Rekeningen, begroting, controle

Art. 45. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Art. 46. De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissarissen.

Art. 47. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de VZW-wet vermelde stukken binnen de wettelijke termijn na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België.

V: ONTBINDING

Art. 48. De vrijwillige ontbinding van de vereniging kan door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Art. 49. In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen.

Art. 50. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging, toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken ter zake.

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 3 april 2015.

 

 

 

 

 

 

 

Publicaties

Schoolfolder "Epidermolysis bullosa op school"

Schoolfolder "Epidermolysis bullosa op school"

Downloaden

Bestellen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief