Zo voelt het leven als je EB hebt

Privacyverklaring (november 2018)

 

Inleiding

Naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “GPDR”) die op 25 mei 2018 in de Europese Unie in voege trad, werkte Debra Belgium vzw (hierna “Debra”) haar privacyverklaring verder uit.

Deze privacyverklaring is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de organisatie ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

Deze privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Debra Belgium vzw, rue Piralewe 1, 4600 Lanaye

Lees de privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website www.debra-belgium.org en door het verschaffen van persoonsgegevens aan op deze website vermelde e-mailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Debra verwerkt van haar leden en niet-leden.

Als u lid wordt van Debra, inschrijft voor de nieuwsbrief, deelneemt aan een bijeenkomst of om een andere reden persoonsgegevens aan Debra verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon), geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacyverklaring te verwerken.

1. Debra Belgium vzw

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Ingrid Jageneau

Debra Belgium vzw

Rue Piralewe 1, 4600 Lanaye

info@debra-belgium.org

Ondernemingsnummer: 0467.270.477

2. Welke gegevens verwerken we en met welk doel?

2.1. In het kader van uw lidmaatschap of contacten met Debra, worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt (= opgeslagen, bewaard, gebruikt…):

 1. voor- en familienaam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. rijksregisternummer, geboorteplaats en –datum van bestuurders in het kader van de vzw-wetgeving
 6. bankrekeningnummer
 7. foto’s
 8. gegevens inzake gezondheid zoals type EB

 2.2. Debra verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor het beantwoorden van uw vragen of oproepen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie;
 2. uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en gegevens inzake de gezondheid worden gebruikt voor het doelgericht bezorgen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door Debra georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
 3. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om financiële regelingen zoals lidmaatschapsbijdrage, deelnamebetalingen of giften af te handelen;

Opt-out

Debra gebruikt uw naam en e-mailadres om u te informeren over activiteiten, diensten en andere interessante informatie waarvan we denken dat ze voor u nuttig of interessant kunnen zijn toe te sturen, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing van de nieuwsbrief.  U kan ook ten alle tijden een email versturen naar info@debra-belgium.org.

Telefonisch

Debra gebruikt uw naam en telefoonnummer om u telefonisch te informeren over diensten, activiteiten en ondernemingen van Debra.

2.3. Debra kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De gegroepeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

Debra verwerkt en bewaart persoonsgegevens van leden en ex-leden gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop daarvan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Debra uw persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de vzw-of de fiscale wetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Debra verwerkt en bewaart persoonsgegevens van anderen zoals personeelsleden, ex-personeelsleden,… tot vijf jaar na het laatste contact. Voor deze personen worden er geen bijzondere persoonsgegevens bewaard.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1. Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft Debra passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie soms gebruik van diensten van derden. Zij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Debra. Debra heeft met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de privacywet, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacyverklaring na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen

5.1. Via info@debra-belgium.org kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Debra zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat eraan is gegeven. Als Debra uw verzoek niet inwilligt, zal zij u informeren over de redenen daarvoor.

5.2. Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 2, dan kan u eveneens contact opnemen met info@debra-belgium.org. Debra zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal Debra u hiervan op de hoogte brengen.

5.3. Als u klachten heeft over de manier waarop Debra uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, dan kan u contact opnemen met info-debra-belgium.org.  Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacyverklaring kunnen worden gericht aan info@debra-belgium.org

6. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Debra website bekend gemaakt. Wij raden u aan om regelmatig ons privacyverklaring te bekijken.

10 november 2018

 

 

Publicaties

Flyer "Met open wonden door het leven"

Flyer "Met open wonden door het leven"

Downloaden

Bestellen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief